Galaxy W2019
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件
W2019 W2019ZCU2CUK1
国行版
10 2021-11
W2019 W2019ZCU2CUF1
国行版
10 2021-06
W2019 W2019ZCU2CUD1
国行版
10 2021-04
W2019 W2019ZCU2CTL2
国行版
10 2020-12
W2019 W2019ZCU2CTG2
国行版
10 2020-07
W2019 W2019ZCU2CTE7
国行版
10 2021-05
W2019 W2019ZCU2BSK1
国行版
9.0 2019-11
W2019 W2019ZCU1BSI3
国行版
9.0 2019-09
W2019 W2019ZCU1BSH6
国行版
9.0 2019-08
W2019 W2019ZCU1BSH3
国行版
9.0 2019-08
W2019 W2019ZCU1ASC2
国行版
8.1 2019-03
W2019 W2019ZCU1ARL1
国行版
8.1 2018-12
W2019 W2019ZCU1ARK2
国行版
8.1 2018-11
资源说明
上述固件资源均为三星官方发布的原厂多件套固件,不含面具ROOT,请使用odin3线刷刷入!标*表示付费资源
主题切换

主题风格