Galaxy W21
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件
W2021 W2021ZCU2CUK2
国行版
11 2021-11
W2021 W2021ZCU2CUI3
国行版
11 2021-09
W2021 W2021ZCU2BUH3
国行版
11 2021-08
W2021 W2021ZCS2BUF1
国行版
11 2021-06
W2021 W2021ZCU2BUE1
国行版
11 2021-05
W2021 W2021ZCU2BUD7
国行版
11 2021-04
W2021 W2021ZCU2AUB2
国行版
10 2021-02
W2021 W2021ZCS2AUA1
国行版
10 2021-01
W2021 W2021ZCU1ATJ7
国行版
10 2020-10
资源说明
上述固件资源均为三星官方发布的原厂多件套固件,不含面具ROOT,请使用odin3线刷刷入!标*表示付费资源
主题切换

主题风格