MiPad 5 Pro Wi-Fi
原厂固件为小米官方发布的原厂官方线刷包固件,通过fastboot线刷刷入!
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件
MiPad 5 Pro Wi-Fi V12.5.16.0.RKYCNXM
国行版
11 2021-11
MiPad 5 Pro Wi-Fi V12.5.14.0.RKYCNXM
国行版
11 2021-11
MiPad 5 Pro Wi-Fi V12.5.8.0.RKYCNXM
国行版
11 2021-08
MiPad 5 Pro Wi-Fi V12.5.7.0.RKYCNXM
国行版
11 2021-08
主题切换

主题风格