Xperia 1
索尼 Xperia 1 是一款 6.5 英寸的手机,显示屏为 1644x3840p。骁龙 855 芯片组搭配 6GB 内存和 64/128GB 存储。主摄像头为 12+12+12MP,自拍摄像头为 8MP。电池有3330mAh容量。
安卓11
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件 ROOT方案
J8110 55.2.A.4.332
欧版
11 2021-11
J8170 55.2.E.0.165
美版
11 2021-12
J9110 55.2.A.4.332
港版
11 2021-11
J9110 55.2.A.4.154
国行版
11 2021-05
J9180 55.2.A.4.154
国行版
11 2021-05
安卓10
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件 ROOT方案
J8110 55.1.A.12.28
欧版
10 2021-01
J8170 55.1.A.12.28
美版
10 2021-01
J9110 55.1.A.12.28
港版
10 2021-01
J9110 55.1.A.12.28
国行版
10 2021-01
J9150 55.1.A.12.28
日版
10 2021-01
J9180 55.1.A.12.28
国行版
10 2021-01
SO-03L 55.1.D.0.581
日版
10 2021-04
SOV40 55.1.C.0.518
日版
10 2021-04
802SO 55.1.B.0.565
日版
10 2021-07
安卓9.0
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件 ROOT方案
J8110 55.0.A.10.26
欧版
9.0 2019-10
J8170 55.0.A.10.26
美版
9.0 2019-10
J9110 55.0.A.10.23
港版
9.0 2019-10
J9110 55.0.A.10.26
国行版
9.0 2019-10
J9150 55.0.A.10.26
日版
9.0 2019-10
SO-03L 55.0.D.6.238
日版
9.0 2020-02
资源说明
上述固件资源均为索尼官方发布的强刷固件,不含面具ROOT,请使用newflasher线刷刷入!标*表示付费资源
主题切换

主题风格