Galaxy W2018
机型 版本号 区域 安卓版本 更新时间 原厂固件
W2018 W2018ZCS3CUC1
国行版
9.0 2021-03
W2018 W2018ZCU3CTK2
国行版
9.0 2020-11
W2018 W2018ZCU3CSL2
国行版
9.0 2019-12
W2018 W2018ZCU3CSK2
国行版
9.0 2019-11
W2018 W2018ZCU2CSI2
国行版
9.0 2019-09
W2018 W2018ZCU2CSH6
国行版
9.0 2019-08
W2018 W2018ZCU2CSH3
国行版
9.0 2019-08
W2018 W2018ZCU2BSC1
国行版
8.1 2019-03
W2018 W2018ZCU1BSA1
国行版
8.1 2019-01
W2018 W2018ZCU1BRL2
国行版
8.1 2018-12
W2018 W2018ZCU1ARH1
国行版
7.1.1 2018-08
W2018 W2018ZCU1ARD1
国行版
7.1.1 2018-04
W2018 W2018ZCU1ARC2
国行版
7.1.1 2018-03
W2018 W2018ZCU1ARB2
国行版
7.1.1 2018-02
W2018 W2018ZCU1AQL4
国行版
7.1.1 2017-12
资源说明
上述固件资源均为三星官方发布的原厂多件套固件,不含面具ROOT,请使用odin3线刷刷入!标*表示付费资源
主题切换

主题风格